Câu 1: Những điểm cần lưu ý về Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

Trả lời:

1. Trước < = 01/11/2018 Nghị định 119/2018 NĐ-CP ngày 12/09/2018- Hiệu lực thi hành: 01/11/2018 về hóa đơn điện tử
– Doanh nghiệp vẫn được đặt in và sử dụng hóa đơn giấy và sử dụng hết hóa đơn giấy nếu đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in

 

2. Sau ngày >= 01/11/2018:
+ Doanh nghiệp nào còn hóa đơn giấy sử dụng chưa hết thi dùng tiếp cho đến khi hết nếu đến ngày 01/11/2020 không dùng hết bắt buộc phải hủy hóa đơn giấy để sử dụng hóa đơn điện tử
+ Nếu dùng hết hóa đơn giấy trước ngày 01/11/2020 thì sẽ chuyển sanghóa đơn điện tử mà không được in hóa đơn giấy

 

3. Những doanh nghiệp thành lập từ ngày >= 01/11/2018 buộc dùng hóa đơn điện tử
=> Công thức mặc định:
– Hóa đơn giấy (đã phát hành) < 01/11/2018 < = 01/11/2020: Hóa đơn điện tử (hóa đơn giấy còn lại phải hủy)
– Thành lập Doanh nghiệp mới (Hóa đơn giấy hoặc hóa đơn điện tử + hóa đơn giấy mua của cơ quan thuế bán = rủi ro cao về thuế) < 01/11/2018 < =Hóa đơn điện tử

Câu 2: Hóa đơn điện tử là gì? Tại sao doanh nghiêp phải sử dụng hóa đơn điện tử?

Trả lời:

Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử (đáp ứng các quy định hóa đơn).

Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử phải có chữ ký số, có phần mềm bán hàng hóa, dịch vu kết nối với phần mềm kế toán, đảm bảo dữ liệu của hóa đơn điện tử bán hàng hóa cung cấp dịch vụ được tự động chuyển vào phẩn mềm (hoặc cơ sở dữ liệu) kế toán tại thời điểm lập hóa đơn.

Sử dụng hóa đơn điện tử là su hướng tất yếu trước sự hội nhập kinh tế quốc tế, Hóa đơn điện tử khẳng định sự chuyên nghiệp, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm 80% chi phí, rễ quản lý, tránh rủi ro thất lạc hóa đơn, tránh nạn hóa đơn giả, hóa đơn công ty bỏ chốn, tạo dựng một môi trường kinh doanh lành mạnh, một xã hội văn minh lịch sự.

Câu 3: Tại sao bạn phải chọn phần mềm hóa đơn điện tử ACMan 9.1 E-Invoices?

Trả lời:

ACMan đơn vị chuyên cung cấp Phần mềm hóa đơn điện tử, Phần mềm kế toán, Dịch vụ tư tài chính kế toán, tư vấn thuế. Khi bạn lựa chọn dịch vụ từ ACMan bạn sẽ được tư vấn tổng thể về Hóa đơn điện tử, Phần mềm kế toán đặc biệt doanh nghiệp được tư vấn quy trình quản lý tài chính kế toán, những rủi ro pháp lý về pháp luật thuế doanh nghiệp cần tránh.

Câu 4: Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử cần lưu ý những điểm gì?

Trả lời: 

Bên bán: Dữ liệu hóa đơn điện tử được tích hợp phần mềm kế toán ACMan 9.1 do vây kế toán doanh nghiệp không phải nhập lại dữ liệu khi thực hiện công tác kế toán tại doanh nghiệp.

Bên mua: Nhận hóa đơn diện tử qua Email vào hệ thống tra cứu, in hóa đơn điện tử kẹp lưu hóa đơn chứng từ kế toán tại doanh nghiệp. Hóa đơn điện tử sử dụng kê khai thuế, hạch toán ghi sổ kế toán giống như hóa đơn giấy truyền thống.