HƯỚNG DẪN THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Hóa đơn điện tử đang là một xu thế tất yếu của nền kinh tế 4.0. Sử dụng hóa đơn điện tử doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian tiền bạc so với sử dụng hóa đơn giấy. Dưới đây eHoaDon Thái Bình xin được hướng dẫn về thủ tục thông báo phát hành hóa đơn điện tử.

            Hiện nay đã có quy định về thủ tục thông báo phát hành hóa đơn điện tử theo nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử. Nhưng do nghị định này chưa có thông tư hướng dẫn cụ thể và trên phần mềm hỗ trợ kê khai (HTKK) và hệ thống khai thuế điện tử (iHTKK) chưa đáp ứng được mẫu biểu theo nghị định mới này. Như vậy thủ tục thông báo phát hành hóa đơn điện tử vẫn được áp dụng theo thông tư 32/2011/TT-BTC bao gồm các bước như sau:

Bước 1: Ký kết hợp đồng với nhà cung cấp phần mềm Hóa đơn điện tử

Doanh nghiệp lựa chọn một nhà cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử đủ điều kiện do cơ quan thuế quy định. Sau đó lựa chọn gói hóa đơn điện tử phù hợp rồi tiến hành ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.

Bước 2: Lập quyết định sử dụng hóa đơn điện tử

Doanh nghiệp lập quyết định sử dụng hóa đơn điện tử theo mẫu của thông tư số 32/2011/TT-BTC, ký, đóng dấu và Scan dạng image sau đó dán vào file word để sau này nộp kèm thông báo phát hành trên hệ thống iHTKK của tổng cục thuế.

Description: C:\Users\TRUONGAN\Favorites\Desktop\01 QUYET DINH HD DIEN TU_TT32\1.jpg

Bước 3: Tạo mẫu hóa đơn

Doanh nghiệp cùng nhà cung cấp hóa đơn điện tử tiến hành tạo mẫu hóa đơn sau đó tiến hành ký điện tử trên mẫu hóa đơn, xuất mẫu bản thể hiện hóa đơn điện tử và mẫu hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang file dạng Image và dán vào file word đã tạo ở bước 2