Tải Ebook Thuế 2019 v4: Tại đây

ĐIỂM MỚI EBOOK THUẾ 2019 PHIÊN BẢN 4

  1. Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt    
  2. Quyết định 947/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 2156/QĐ-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ và Văn phòng thuộc Tổng cục Thuế và Quyết định 2158/QĐ-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công nghệ thông tin thuộc Tổng cục Thuế
  3. Công văn 2100/TCT-KK ngày 24/5/2019 của Tổng cục Thuế về việc triển khai và giới thiệu các quy định về liên thông đăng ký kinh doanh và ĐKT đối với hợp tác xã
  4. Công văn 2151/TCT-KK ngày 28/5/2019 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn quy trình đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của hợp tác xã theo hình thức liên thông
  5. Công văn số 2239/TCT-KK ngày 03/6/2019 của Tổng cục Thuế hướng dẫn quản lý thuế đối với triển khai Chi cục Thuế khu vực
  6. Quy chế Quy định trách nhiệm về kiểm soát xử lý dữ liệu trên Hệ thống các ứng dụng quản lý thuế (Ban hành kèm theo Quyết định số 2018/QĐ-TCT ngày 12/12/2018 của Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế)