Tải Ebook Thuế 2019v3: Tại đây

VĂN BẢN CẬP NHẬP MỚI EBOOK THUẾ 2019 PHIỂN BẢN 3

  1. Nghị định 38/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
  2. Công văn số  1285/TCT-DNNCN ngày 08/4/2019 của Tổng cục Thuế về việc xác định số thuế TNCN được giảm tại Khu kinh tế năm 2018.
  3. Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh  về việc sửa đổi, bổ sung một số vị trí giá đất trong bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
  4. Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
  5. Quyết định 618/QĐ-BTC ngày 9 tháng 4 năm 2019 ban hành về việc ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô xe máy của Bộ Tài chính
  6. Thông tư 19/2019/TT-BTC ngày 09 tháng 4 năm 2019 bãi bỏ Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy của Bộ Tài chính
  7. Quyết định 625/QĐ-BTC ngày 10 tháng 4 năm 2019 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
  8. Thông tư 07/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã