Bước 1 - Lập quyết định sử dụng hóa đơn điện tử
Kỹ thuật chuyển giao của Acman hỗ trợ khách hàng lập quyết định sử dụng hóa đơn điện tử

Hỗ trợ kỹ thuật: ông Phạm Đức Tài - Điện thoại: 0965 276 535

Ví dụ về quyết định sử dụng hóa đơn điện tử

 

Bước 2 - Tạo mẫu hóa đơn
Khách hàng chuẩn bị giấy phép kinh doanh, logo, ảnh nền (nếu có)
Kỹ thuật Acman tạo mẫu hóa đơn và gửi một số mẫu để khách hàng duyệt

Hỗ trợ kỹ thuật: ông Phạm Đức Tài - Điện thoại: 0965 276 535

Ví dụ hóa đơn mẫu


Bước 3 - Lập và gửi thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế
Kỹ thuật Acman hỗ trợ khách hàng lập thông báo phát hành hóa đơn trên phần mềm, cấp bản quyền cho thông báo phát hành, xuất thông báo phát hành hóa đơn sang phầm mềm HTKK

Hỗ trợ kỹ thuật: ông Phạm Đức Tài - Điện thoại: 0965 276 535

 


Sau khi thông báo phát hành hóa đơn đã được gửi cơ quan thuế khách hàng tiếp tục gửi phụ lục bao gồm: Quyết định sử dụng hóa đơn điện tử và Mẫu hóa đơn đã tạo ở bước 1 và bước 2 để hoàn thành công việc thông báo phát hành hóa đơn.
Như vậy quá trình tạo mẫu hóa đơn và thông báo phát hành đã được hoàn tất khách hàng có thể sử dụng hóa đơn sau 2 ngày kể từ ngày gửi thông báo phát hành hóa đơn nếu như không nhận được bất cứ phản hồi nào từ cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

Hỗ trợ kỹ thuật: ông Phạm Đức Tài - Điện thoại: 0965 276 535